Adatkezelési tájékoztató

A 77 Elektronika Műszeripari Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 98.; a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az Érintett hozzájárulásán, valamint az Érintett és az Adatkezelő között létrejövő szerződés létrehozásához, illetve teljesítéséhez szükséges adatkezelésen (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – továbbiakban: GDPR – 6. cikk (1) bek. b) pont) alapul. Személyes adatainak megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. a)-b) pontjai szerint kezeli az Érintett alábbi személyes adatait:

 • név,
 • nem,
 • életkor,
 • lakcím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • diabétesz kezdete és típusa,
 • diabétesz kezelése,
 • Adatkezelő által gyártott és forgalmazott vércukormérő készüléken található vércukor információk.

A fenti személyes adatokat az Adatkezelő (az Érintett által külön megjelölt kategóriáknak megfelelően) annak érdekében kezeli, hogy

 • regisztrálja az Érintett készülékét,
 • az Adatkezelő az Érintett számára Dcont eNapló szolgáltatást nyújtson, ennek keretében az Érintettet regisztrálja a Dcont eNapló adatbázisban, részére telemedicina szolgáltatást, illetve távszervíz szolgáltatást nyújtson, továbbá felmérje az Érintett megelégedettségét; valamint
 • az Érintett számára szolgáltatásaival, programjaival, az Érintett egészségének megőrzésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint az in-vitro diagnosztika területéhez kapcsolódó hírekkel kapcsolatban az Érintett számára üzenetet, tájékoztatást küldjön.

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő ügyvezetése, a szolgáltatás üzemeltetésével foglalkozó belkereskedelmi munkatársai, adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak, valamint az adatvédelmi tisztviselő ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel, illetve regisztrált fiókján belül is visszavonhatja. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Jelentkezése elbírálása során személyes adatai átadásra kerülnek az Adatkezelő tárhelyet biztosító és azt karban tartó szolgáltatói, valamint a hírlevél és call-center szolgáltatója részére.

Papír alapon történő regisztráció esetén az Érintett regisztrációjának eljuttatásához az Adatkezelőn kívüli személyeket is igénybe vehet; az Érintett ezen közreműködők igénybe vételéről saját belátása szerint, az Adatkezelőtől függetlenül határozhat. A Dcont eNapló felületén belül az Érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést biztosítson az általa kijelölt, az Adatkezelőtől független, a rendszerben nyilvántartott háziorvosának, illetve az őt kezelő más megismerésére jogosult személyek számára. Az Érintett által kijelölt személyek függetlenek az Adatkezelőtől, önálló adatkezelőnek minősülnek, az általuk végzett adatkezelési tevékenységért saját maguk felelnek. Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra, átadásra, illetve felfedésre kerüljenek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak, amelynek eléréséhez az adott adat szükséges.

A személyes adatok kezelése számítástechnikai rendszerben, részben automatizált módon történik. A Dcont eNapló szolgáltatás keretében az Érintett készülékén tárolt és általa feltöltött adatokat a rendszer az Érintett számára táblázatos és grafikonos formában is megjeleníti annak érdekében, hogy az Érintett, valamint az általa kiválasztott orvos azokat könnyebben ki tudják értékelni. A Dcont eNapló továbbá – amennyiben az Érintett erre alkalmas Dcont készülékkel rendelkezik, valamint feliratkozik a szolgáltatásra – algoritmus segítségével becslést próbál adni a várható Hba1c értékre, valamint hipoglikémia eseményszámra. E felhasználási formák során a személyes adatok kezelése számítástechnikai rendszerben, automatizált módon történik, az algoritmus a fentiek szerinti adatokra profilt készít és értékel ki a korábbi adatok alapján. A profilalkotás jelentősége nyilván abban áll, hogy az Érintett megismerje egészségi állapotának várható alakulását és időben igénybe tudjon venni megfelelő kezeléseket az arra alkalmas kezelőorvostól. A profilalkotás várható következménye, hogy az Érintett egészségi állapotának alakulásáról, az abból levonható következtetésekről tudomást szerez ő maga és kezelőorvosa az Érintett egészségének megőrzése érdekében. Az Érintett adataiból az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelő, az Érintett által közvetlenül elérhető és hozzáférhető profil készül, ahhoz kizárólag az Érintett által meghatározott személyek férnek hozzá.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: dr. Kocsiscsák Gergely; 1116 Budapest, Fehérvári út 98.
Az Adatkezelő e-mail címe: dpo@e77.hu
Az Adatkezelő levelezési cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 98.